ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Lisa Ruijter en Participant.

 

Artikel 1. Definities

Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen de Participant en Lisa Ruijter, bestaande uit de Inschrijving, deze Algemene Voorwaarden, hetgeen op de Website is vermeld met betrekking tot het Coaching Programma, cursussen en eventuele overige gemaakte afspraken;

Participant: een natuurlijk persoon die zich via de Website, of via e-mail, inschrijft voor het Coaching Programma of cursussen;

Coaching Programma: het coaching programma inclusief de (online) coaching en de lessen die door Lisa Ruijter worden aangeboden en verzorgd.
Cursussen: de cursussen die door Lisa Ruijter worden aangeboden en verzorgd. 

Website: de website met de domeinnaam https://www.lisaruijter.com/

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Lisa Ruijter en de Participant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden maken een integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

2.2. De Participant gaat bij de Inschrijving akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Lisa Ruijter zal deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op dusdanige wijze aan de Participant ter beschikking stellen dat

deze Algemene Voorwaarden kunnen worden opgeslagen en in de toekomst kunnen worden ingezien.

2.3. Deze Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Lisa Ruijter worden gewijzigd. Lisa Ruijter zal de Participant tijdig omtrent wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden informeren.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Participant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Een Overeenkomst komt tot stand indien een Participant na de afronding van de Inschrijving via het formulier op de website of via e-mail een bevestiging van de Inschrijving voor het Coaching Programma of cursus ontvangt.

3.2. De Participant garandeert dat de door hem of haar opgegeven gegevens bij de Inschrijving volledig, accuraat, correct en actueel zijn. De Participant is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van enig gebrek in de opgegeven gegevens.

3.3. Een Overeenkomst met de Participant kan in geval van wanprestatie door de Participant eenzijdig door Lisa Ruijter worden beëindigd.

3.4. Met het aanvaarden van de Inschrijving neemt Lisa Ruijter de inspanningsverplichting op zich om de Participant het Coaching Programma of cursus te bieden waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld en zoals deze op de website staat beschreven.

3.5. Om reden van kwaliteitsverbetering behoudt Lisa Ruijter zich het recht voor het Coaching Programma of cursus tussentijds te wijzigen.

 

4. Herroepingsrecht

4.1. De Participant heeft het recht om de Overeenkomst gedurende 14 kalenderdagen na totstandkoming kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

4.2. Indien het Coaching Programma is aangevangen en de termijn van 14 kalenderdagen is nog niet voltooid voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken, is de Participant voor het gedeelte van het Coaching Programma dat hij reeds heeft gevolgd een gebruikersvergoeding verschuldigd welke ter vrije bepaling staat van Lisa Ruijter.

 

5. Annulering

5.1. Annulering van deelname aan het Coaching Programma of cursus is alleen mogelijk overeenkomstig hetgeen daarover is bepaald in artikel 4 van deze Overeenkomst.

5.2. Annulering dan wel het gebruik maken van het herroepingsrecht overeenkomstig artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden dient altijd per e-mail te geschieden. De

verzenddatum van de desbetreffende e-mail geldt als aanzegdatum van de annulering. De financiële verplichtingen als gevolg van annulering staan in deze Algemene Voorwaarden.

5.3. Geen annuleringskosten zijn verschuldigd voor een ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

 

6. Betaling

6.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur is niet tussentijds opzegbaar.

6.2. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Lisa Ruijter de aanmelding heeft ontvangen.

6.3. De Participant is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Lisa Ruijter biedt de participant echter de mogelijkheid om de overeenkomst in meerdere termijnen bij vooruitbetaling te voldoen.

6.4. Betaling van het Coaching Programma of cursus dient te geschieden voor de vervaldatum die op desbetreffende factuur wordt vermeld.

6.5. Bij het uitblijven van de betaling na afloop van de initieel afgesproken betalingstermijn zal Lisa Ruijter een herinnering naar de Participant sturen. Na deze herinnering krijgt de Participant 14 dagen de tijd om de betaling alsnog te voldoen. Indien de betaling na deze periode niet ontvangen is zal Lisa Ruijter een aangepaste factuur met een verhoging van het te betalen bedrag sturen. Deze verhoging bedraagt 15% van het te betalen bedrag met een minimum van € 40,-.

6.6. Lisa Ruijter is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Participant te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

6.7. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

 

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Van de door Lisa Ruijter verstrekte informatie inclusief het lesmateriaal blijven alle rechten aan Lisa Ruijter voorbehouden.

7.2. Niets uit de uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lisa Ruijter.

7.3. Het is, behoudens schriftelijke toestemming van Lisa Ruijter, toegestaan lesmateriaal van Lisa Ruijter aan derden ter beschikking te stellen.

 

 

8. Aansprakelijkheid

 

8.1. Lisa Ruijter heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst slechts een inspanningsverplichting.

8.2 Lisa Ruijter is niet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

8.3 Lisa Ruijter is niet aansprakelijkheid voor enige schade, zoals letselschade, immateriële schade, verergering/toename van reeds bestaande immateriële schade als gevolg van het volgen van het Coaching Programma of cursus, gevolgschade, gederfde winst, gederfde inkomsten, bedrijfsstagnatie of verlies van data, tenzij de aansprakelijkheid van Lisa Ruijter voor dergelijke schade is gebaseerd op dwingend recht.

8.4 Lisa Ruijter is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derde partijen van wiens diensten Lisa Ruijter gebruik maakt.

8.5 Lisa Ruijter is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.6 Lisa Ruijter is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de Website en van gegevens en producten die beschikbaar zijn via websites van derden waarnaar de Website via links verwijst.

 

9. Klachtenprocedure

9.1. Participanten die een serieuze en gemotiveerde klacht hebben over bijvoorbeeld de inhoud van het Coaching Programma of cursussen, kunnen dit per e-mail kenbaar maken. Op een klacht wordt binnen 2 weken gereageerd. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

 

 

 

Rekeningnummer: NL05 KNAB0259 8540 85
KVK-nummer: 72353082
BTW-nummer: NL002273694B44

Contactgegevens: 
E-mail: hello@lisaruijter.com
Telefoon nummer: 06-13756343

Warmenhuizen, 10 april 2021

page4image3077419968